Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicències ambientals per activitats

 La tramitació administrativa de sol.licituds per implantar activitats i/o instal.lacions, precisa d’un informe mediambiental.

Normativa

  • Regula els aspectes procedimentals del sistema preventiu de les activitats i/o instal.lacions amb incidència sobre la salut de les persones.
  • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.
  • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel cual s’aprova el Reglament General de desplegament de la llei.
  • Ordenança Municipal de 30 de juny, de la intervenció municipal en la tramitació de llicències d’activitat i/o instal.lacions.

Procediment

  • El procediment s’inicia amb una sol.licitud de l’interessat, de la qual es remet còpia als òrgans municipals que tinguin que informar. Al mateix temps, s’exposa a informació pública per termini de 10 dies.
  • El departament de Salut Pública emet un informe de suficiència i idoneïtat del projecte en base a l’activitat, el promotor i emplaçament. Aquest informe pot ser de dengació quan l’actuació projectada no compleixi amb la normativa aplicable; o d’atorgament, indicant, si és el cas, els requisits o les mesures preventives que s’hauran de complir.
  • Posteriorment, l’òrgan competent adopta una resolució que serà notificada a la persona interessada.

Accions del document