Definició

La protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, pres­tacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preser­var la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi.

Son competència de l’administració local la gestió del risc i el control sanitari. Aquestes es basen en mesures destinades a prevenir, controlar, avaluar i evitar un risc, comprovant l’estat apropiat d’éssers vius, els aliments, l’aigua, el medi, els productes, les activitats i els serveis objecte de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Establiments minoristes d’alimentació

L’objectiu és dur a terme actuacions de registre, vigilància i control sanitari per evitar o minimitzar els riscos per a la salut humana presents als aliments.

Registre d’establiments minoristes d’alimentació (REMALL)

Els establiments i les empreses minoristes que només subministrin a minoristes del mateix municipi o que distribueixin ≤ del 25% de la producció anual a minoristes d’altres municipis s’han d’inscriure en el registre del municipi on estan ubicats segons el Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre.

Les empreses de venda i distribució minorista que no disposin d’establiment fix s’han d’inscriure en el registre del municipi on està ubicat el domicili social de la persona titular.

Establiments de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Normativa

Instal·lacions
Infografia Instal·lacions - centres de tatuatge, micropigmentació i pircing- Salut pública- la paeria- Ajuntament de Lleida
Equipament i instrumental
Infografia Equipament i instrumental - centres de tatuatge, micropigmentació i pircing- Salut pública- la paeria- Ajuntament de Lleida
Residus, protecció i formació
Documentació
Infografia documentació - centres de tatuatge, micropigmentació i pircing- Salut pública- la paeria- Ajuntament de Lleida